Postanowienia ogólne

1. Poniższy regulamin stanowi formę umowy pomiędzy Firmą Handlowo-Usługową Biurotex a Klientem korzystającym ze Sklepu internetowego http://biurotex.eu
2. Właścicielem sklepu internetowego http://biurotex.eu jest Janusz Kmiecik prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Firma Handlowo-Usługowa BIUROTEX, siedziba: Rynek Górny 5, 32-020 Wieliczka NIP: 683 000 42 20, REGON: 351502920, wpisaną do CEiDG nadzorowaną przez Ministra Gospodarki.

DEFINICJE
1. Janusz Kmiecik administrator danych osobowych i właściciel sklepu internetowego.
2. Sklep internetowy – platforma internetowa funkcjonująca pod adresem http://biurotex.eu, w którym można złożyć Zamówienie.
3. Regulamin – dokument sporządzony w języku polskim, określający zasady korzystania ze Sklepu internetowego, stanowi wzorzec Umowy zawieranej na odległość
4. Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
5. Sprzedający - podmiot odpowiedzialny za funkcjonowanie Sklepu internetowego http://biurotex.eu.
6. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych (pełnoletnia) dokonująca zakupów za pośrednictwem Sklepu internetowego. Kupującym może być zarówno podmiot dokonujący zakupu w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej oraz podmiot nie wykonujący działalności gospodarczej, jak i Konsument.
7. Kodeks cywilny – ustawa kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 roku (Dz. U. Nr. 16, poz. 93, z późn. zm.).
8. Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
9. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towaru zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego.
10. Usługa – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Firmę Handlowo-Usługową Biurotex na rzecz Klienta za pośrednictwem Sklepu internetowego
11. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie internetowym umożliwiający utworzenie Konta.
12. Formularz zamówienia – formularz dostępny w Sklepie internetowym. umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Towarów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
13. Konto – usługa elektroniczna, oznaczona indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Klienta. Klient z chwilą utworzenia Konta staje się jedynym właścicielem danych dostępnych do Konta, może dodawać, modyfikować i usuwać swoje dane osobowe, inne dane, a także korzystać z poszczególnych funkcjonalności Konta.
14. Newsletter – bezpłatna usługa świadczona przez Sprzedającego polegająca na przesyłaniu użytkownikowi informacji związanych z funkcjonowaniem Sklepu ( informacje o usługach, nowościach i promocjach) na wskazany przez użytkownika adres e-mail.
15. Towary – produkty dostępne w Sklepie internetowym:
Produkty grawerowane, z nadrukiem, produkty personalizowane.
Usługi typu grawerowanie, cięcie, znakowanie,
Usługi polegające na wykonaniu zleceń poligraficznych (drukowanie, introligatornia) według plików przesłanych przez Klienta,
Produkty gotowe, akcesoria


WARUNKI KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO
1. Klient korzystający ze Sklepu internetowego akceptuje niniejszy regulamin czyli zasady w nim zawarte i jednocześnie ustawę o ochronie i przetworzeniu danych osobowych.
2. Przedmiotem działalności Sklepu jest sprzedaż Towarów wraz z dokładnym opisem i ceną. Cena Towaru widoczna w Sklepie podana w polskich złotych i zawiera podatki (cena brutto).
3. W celu uniknięcia błędów podczas korzystania z usług drogą elektroniczną niezbędne jest korzystanie z podłączonego do sieci komputera, laptop lub inne urządzenia multimedialnego, wyposażonego w system operacyjny Windows, Linux lub Mac OS oraz przeglądarkę internetową Internet Explorer, Google Chrome, Opera, Mozilla Firefox lub Safari.
4. Kupujący zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami z uwzględnieniem poszanowania dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Firmy Handlowo-Usługowej Biurotex oraz osób trzecich. Klient zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
5. Kupujący składa zamówienie poprzez wypełnienie formularza zamówienia dostępnego na stronie Sklepu internetowego. Wybór zamawianych Towarów następuje poprzez ich dodanie do koszyka zakupowego. Formularz wypełniany jest zgodnie ze szczegółowymi wskazówkami widocznymi w trakcie wypełniania.
6. Kupujący wskazuje Towary, które chce zamówić. Kupujący podaje następujące dane: imię nazwisko/nazwę, adres zamieszkania/siedziby, adres do doręczeń, adres e-mail, nr telefonu, sposób płatności, sposób dostawy Towarów oraz wybiera formę dowodu zakupu - paragon lub faktura. W przypadku faktury dodatkowo Kupujący podaje niezbędne dane do wystawienia dokumentu.
7. Przy zakupie Towarów, na których możliwa jest personalizacja, Kupujący wskazuje, czy Towar ma zostać zakupiony wraz ze znakowaniem o wybranej przez Kupującego treści.
8. Jeśli Kupujący realizuje zakupy za pomocą Konta, nie musi podawać danych określonych w pkt. 6
9. Kupującemu umożliwia się weryfikację i poprawienie danych dotyczących składanego zamówienia.
10. Procedura zakupu kończy się przez wciśnięcie przez Kupującego przycisku potwierdzającego złożenie zamówienia z obowiązkiem zapłaty.
11. Zamówienie złożone przez Kupującego zostaje potwierdzone przez Sprzedającego poprzez przesłanie (automatycznej) wiadomości e-mail.
12. Niezależnie od przesłanych Kupującemu informacji dotyczących Umowy, pełna treść Umowy jest utrwalana przez Sprzedającego w postaci zapisu elektronicznego umieszczanego w jego systemie informatycznym i jest udostępniana Kupującemu na jego wniosek.
13. W razie wykrycia błędów we wprowadzonych przez Kupującego danych, o których mowa w pkt 6, Kupujący może wystąpić o ich korektę, podając dane właściwe. Możliwość ta nie dotyczy zmiany Towarów zamówionych po ich wysyłce do Kupującego.
14. W razie wątpliwości co do rzetelności podanych danych, Sprzedający jest uprawniony do ich potwierdzenia oraz może powstrzymać się od realizacji zamówienia, do czasu ich weryfikacji. O takiej sytuacji Sprzedający niezwłocznie poinformuje Kupującego i wspólnie z nim dokona weryfikacji podanych przez niego danych.

DOSTAWA
1. Dostawa zamówionych Towarów realizowana jest za pośrednictwem: firmy kurierskiej, Inpost, również istnieje możliwość odbioru osobistego.
2. W momencie Dostawy zaleca się by Kupujący skontrolował stan przesyłki. W przypadku widocznych uszkodzeń opakowania, należy fakt ten zgłosić osobie doręczającej przesyłkę i, o ile jest to możliwe, przy jej udziale sporządził protokół szkody. Nieskontrolowanie przesyłki nie powoduje utraty uprawnień do zgłoszenia reklamacji.
3. Zamówienia w Sklepie internetowym przyjmowane są 7 dni w tygodniu przez 24 godziny.
4. Czas realizacji zamówienia ustalany jest w formularz zamówienia, standardowo wynosi od 3 do 6 dni roboczych. W przypadku zamówień składanych przez adres mailowy ustala się go indywidualnie po kontakcie z Klientem. Termin realizacji jest liczony od dnia przesłania potwierdzenia zamówienia przez Sprzedającego albo przy płatności realizowanej w formie przedpłaty od dnia zaksięgowania należności na koncie Sprzedającego.
5. W przypadku, gdy Sprzedający nie spełnił swojego obowiązku dostarczenia Towarów w terminie określonym w punkcie poprzedzającym, Kupujący wzywa go do dostarczenia w dodatkowym terminie stosownym do okoliczności. Jeżeli Sprzedający nie dostarczył Towarów w tym dodatkowym terminie, Kupujący ma prawo rozwiązać Umowę.
6. W przypadku, gdy Kupujący ze swej winy nie odebrał Towarów dostarczonych przez Sprzedającego, Sprzedający wzywa go do ich odebrania w dodatkowym terminie stosownym do okoliczności. Jeżeli Kupujący nie odbierze Towarów w tym dodatkowym terminie, Sprzedający ma prawo rozwiązać Umowę.
7. Punkt 3 powyżej nie ma zastosowania gdy Sprzedający odmówił dostarczenia Towarów lub w przypadku, gdy termin dostarczenia został uzgodniony z Kupującym indywidualnie i ma istotne znaczenie z uwagi na wszystkie okoliczności związane z zawarciem Umowy lub też w przypadku, gdy Kupujący informuje Sprzedającego przed zawarciem Umowy, że dostarczenie Towarów przed określonym dniem lub w określonym dniu ma istotne znaczenie. W takich przypadkach, jeżeli Sprzedający nie dostarczył Towarów w terminie uzgodnionym z Kupującym lub w terminie określonym w pkt 3, Kupujący ma prawo do natychmiastowego rozwiązania Umowy.
8. Po rozwiązaniu Umowy w myśl przepisów powyższych Sprzedający bez zbędnej zwłoki dokonuje zwrotu całej kwoty zapłaconej w ramach Umowy w ciągu 14 dni.

CENY I SPOSOBY PŁATNOŚCI
1. Ceny Towarów podane są na stronach Sklepu internetowego.
2. Ceny Towarów podawane są w wersji ostatecznej, zawierającej wszelkie opłaty i podatki, w tym w szczególności obejmującej podatek.
3. Ceny Towarów nie zawierają kosztów przesyłki oraz dodatkowych kosztów płatności (Przelew24), które są przedstawiane Kupującemu w trakcie procedury zamawiania.
4. Płatność za pomocą systemu Przelew24 odbywa się na zasadach określonych w regulaminie Przelew24.
5. Kupujący otrzymuje wraz z przesyłką paragon lub fakturę. W celu uzyskania faktury VAT niezbędne jest poinformowanie w trakcie wypełniania Formularza zamówienia lub poprzez wiadomość wysyłaną na adres poczty elektronicznej lub kontakt telefoniczny.
6. Cennik Dostawy określa koszty poszczególnych opcji dostawy Towarów. Kupujący dokonuje wyboru przy wypełnianiu Formularza zmówienia.
7. Jeżeli koszty transportu z uwagi na charakter zamówienia lub rozmiar zamówionych Towarów nie pozwalają na wcześniejsze obliczenie ceny, zostanie ona określona na podstawie ogólnie obowiązujących stawek danego przewoźnika.
8. Kupujący dokonując zakupu przez Sklep internetowy może wybrać jedną z poniżej opisanych sposobów płatności:

 • płatność przelewem na rachunek bankowy PKO
 • płatność elektroniczna za pośrednictwem systemu płatności Przelew24
 • płatność za pobraniem – zapłata gotówką za Zamówienie uiszczana jest przy odbiorze doręczycielowi


USŁUGI NEWSLETTERA ORAZ KONTA
1. Usługa bezpłatnego Newslettera świadczona jest przez Sprzedającego na zasadach określonych w niniejszym paragrafie.
2. Zarejestrowanie się użytkownika w bazie Newslettera stanowi wyrażenie zgody na otrzymywanie Newslettera. Usługa Newslettera zawierana jest na czas nieokreślony.
3. Sprzedający nie będzie udostępniał powierzonych mu adresów poczty elektronicznej osobom trzecim.
4. Użytkownik w każdym momencie ma prawo zrezygnować z usługi Newslettera.
5. Założenie Konta jest nieobowiązkowe dla użytkowników chcących korzystać z Usług.
6. Konto ma na celu ułatwienie użytkownikowi dokonywania zakupów za pomocą Sklepu.
7. Użytkownik korzystający z Usługi Konta wyraża zgodę na rozpoczęcie jej świadczenia przez Sprzedającego z chwilą założenia Konta.
8. Konto zostaje założone po wypełnieniu formularza rejestracji na czas nieokreślony
9. W formularzu rejestracji niezbędne jest podanie danych: imię nazwisko/nazwę, adres zamieszkania/siedziby, adres do doręczeń, adres e-mail, nr telefonu, sposób płatności, sposób dostawy Towarów oraz wybiera formę dowodu zakupu - paragon lub faktura. W przypadku faktury dodatkowo Kupujący podaje niezbędne dane do wystawienia dokumentu.
10. Dane do Konta każdy użytkownik podaje dobrowolnie. Użytkownik ma możliwość samodzielnego uaktualniania swoich danych osobowych oraz usunięcia Konta w każdym momencie. Moment usunięcia Konta jest momentem rozwiązania umowy o świadczenie Usługi Konta.
11. Niezależnie od przesłanych użytkownikowi informacji dotyczących Umowy, pełna treść Umowy jest utrwalana przez Sprzedającego w postaci zapisu elektronicznego umieszczanego w jego systemie informatycznym i jest udostępniana użytkownikowi na jego wniosek.
12. Założenie Konta jest bezpłatne.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPRZEDAJĄCEGO
1. Sprzedający zobowiązuje się dostarczyć Towary bez wad.
2. Sprzedający odpowiada wobec Kupującego za wady fizyczne i prawne Towarów w zakresie określonym Ustawą Kodeks Cywilny z 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. 1964 r. Nr 16 poz. 93 z późn. zm.)
3. Jeżeli Towar posiada wadę, Kupujący może:

 • żądać usunięcia wady przez Sprzedającego
 • żądać wymiany Towaru na nowy
 • żądać obniżenia ceny
 • odstąpić od Umowy


REKLAMACJA
1. Kupującemu przysługuje prawo do złożenia reklamacji niezwłocznie po otrzymaniu Towarów w przypadku stwierdzenia:

 • Niezgodność Towaru ze złożonym Zamówieniem lub
 • Uszkodzeń mechanicznych Towarów powstałych w trakcie transportu

2. Kupujący posiada możliwość złożenia reklamacji:

 • w formie pisemnej na adres siedziby Sprzedającego,
 • mailowo na adres: biuro@biurotex.pl,
 • osobiście w siedzibie Sprzedającego: Rynek Górny 5, 32-020 Wieliczka.

3. Klient akceptuje fakt, iż podstawą reklamacji nie może być treść merytoryczna Towarów, ani inne błędy w plikach przesłanych przez Klienta. Firma Handlowo - Usługowa Biurotex nie dokonuje korekt w przesłanych przez Klientach materiałach do druku.
4. Materiały do druku (pliki):

 • Firma Handlowo – Usługowa Biurotex nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treści materiałów przesłanych przez Klienta do druku
 • Błędy merytoryczne lub wynikające z niewłaściwego przygotowania plików do druku ( pliki winny być przygotowane zgodnie z wymogami określonymi) nie stanowią podstaw do złożenia reklamacji
 • Firma Handlowo-Usługowa Biurotex nie archiwizuje plików przesłanych prze Klienta

5. W przypadku zaistnienia podstaw do złożenia reklamacji, Klient powinien odesłać zamówienie wraz z pismem reklamacyjnym, w którym podać:

 • Dane osoby reklamującej,
 • nazwę i rodzaj Towaru lub Usługi,
 • opis przyczyny reklamacji, jeżeli reklamacja dotyczy uszkodzenia Towarów w transporcie – oryginał protokołu podpisanego przez Klienta i przedstawiciela firmy kurierskiej
 • oryginał rachunku (faktury lub paragonu).

6. Sprzedający udzieli odpowiedzi na reklamację Kupującemu w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji w formie pisemnej, a także w formie mailowej.
7. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za wady rzeczy sprzedanej jeśli wada zostanie stwierdzona po upływie dwóch lat od wydania rzeczy Kupującemu. Roszczenia Kupującego przedawniają się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady. Termin przedawnienia nie może skończyć się przed upływem dwóch lat od wydania rzeczy.
8. Firma Handlowo – Usługowa Biurotex nie ponosi odpowiedzialności za:
a. Treść, formę i jakość Towaru, jeżeli w treści przesłanych przez Klienta do druku plików pojawiły się błędy lub gdy pliki te nie spełniały wymogów, opóźnienie w realizacji Zamówienia wynikające z działań Klienta
b. Kolorystykę zamówionego produktu (różnice kolorystyczne wynikające z nieskalibrowanego monitora Klienta)
9. Ryzyko utraty lub uszkodzenia Towarów przechodzi na Kupującego w chwili wejścia przez niego lub osobę trzecią wskazaną przez niego, inną niż przewoźnik, w fizyczne posiadanie Towarów. Jednakże ryzyko przechodzi na Kupującego z chwilą dostarczenia Towarów przewoźnikowi, jeżeli Kupujący zlecił temu przewoźnikowi ich transport, a Sprzedający nie oferował takiej możliwości.
10. W przypadku niewykonania Umowy przez jedną ze Stron, druga Strona obowiązana jest do naprawienia szkody z tego faktu wynikającej na zasadach określonych w ustawie z 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. Nr. 16, poz. 93, z późn. zm. )

ODSTĄPIENIE OD UMOWY
1. Kupujący będący Konsumentem, może w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki zrezygnować z Towarów i Usług kupionych w Sklepie bez podania przyczyny.
2. Prawo do odstąpienia od Umowy nie przysługuje w wypadkach Umowy, której przedmiotem jest Towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb. Takimi Towarami są przede wszystkim produkty, spersonalizowane czyli oznakowane w sposób trwały treścią wybraną przez Kupującego będącego Konsumentem.
3. Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od Umowy Kupujący poinformuje Sprzedającego o odstąpieniu w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej przed upływem terminu do odstąpienia, a następnie na własny koszt odeśle Towar.
4. Kupujący może złożyć oświadczenie o odstąpieniu na formularzu znajdującym się na stronie internetowej Sklepu Internetowego http://biurotex.eu.
5. Sprzedający w terminie 14 dni od otrzymania Towarów zwróci Kupującemu otrzymane od niego płatności. Zwrot płatności nastąpi tą samą formą, którą Kupujący dokonał płatności.
6. Sprzedający nie ponosi kosztów zwrotu Towarów w przypadku skorzystania przez Kupującego z Prawa odstąpienia od Umowy, co oznacza, że w takim wypadku Kupujący ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towarów Sprzedającemu.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Administratorem danych osobowych jest Firma Handlowo-Usługowa Janusz Kmiecik.
2. Klient składający zamówieni prze Sklep internetowy, dobrowolnie podaje swoje dane osobowe w zakresie wymaganym przez Sprzedającego.
3. Uzyskane przez Sprzedającego dane osobowe są gromadzone i przetwarzane wyłącznie w celu realizacji zawartej Umowy, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych.
4. Klientom przysługuje również prawo do żądania usunięcia, uzupełnienia lub zmiany danych osobowych przetwarzanych przez Sprzedającego.
5. Sklep posługuje się plikami Cookies.
6. Pliki Cookies mogą być instalowane na urządzeniu użytkownika za jego wyraźną zgodą.
7. Szczegółowe zasady posługiwania się przez Sklep plikami Cookies określa Polityka Cookies.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Sprzedający zastrzega sobie prawo do krótkotrwałych przerw technicznych w dostępie do Sklepu, spowodowanych konserwacją bądź aktualizacją danych na serwerze.
2. Sprzedający nie świadczy żadnych dodatkowych usług związanych z serwisem Towarów oprócz Usług określonych w Regulaminie.
3. W przypadku sporu wynikłego na tle realizacji Umowy, Stronom zaleca się podjęcie próby jego polubownego rozwiązania.
4. Regulamin może ulec zmianie.
5. Zmiany obowiązują od dnia ich publikacji na stronach Sklepu i nie mają mocy wstecznej.
6. W przypadku Umów dotyczących usługi Konta oraz Newslettera zmieniony Regulamin wiąże Kupującego, jeśli spełnione zostały wymogi określone w art. 384 oraz 384¹ Kodeksu cywilnego, to jest wtedy gdy Kupujący został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział Umowy w terminie 14 dni od dnia powiadomienia. W przypadku gdy zmiana Regulaminu wprowadzałaby nowe opłaty lub podwyższała już istniejące, Konsument ma prawo do odstąpienia od Umowy.
7. W przypadku Umów sprzedaży świadczonej przez Sklep, zmiany Regulaminu nie będą naruszać uprawnień Konsumentów, które nabyli oni przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu. Zmiany Regulaminu nie będą w szczególności miały wpływu na już złożone zamówienia, a także zawarte, realizowane oraz wykonane Umowy sprzedaży.