Postanowienia ogólne

POJĘCIA
1. Janusz Kmiecik prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą F.H.U. BIUROTEX, ul. Rynek Górny 5, 32-020 Wieliczka,, woj. małopolskie, NIP: 683-000-42-20, REGON: 351502920 .
2. Sklep – platforma internetowa funkcjonująca w domenie http://biurotex.eu;
3. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące, także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych albo osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; - która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę sprzedaży z F.H.U. BIUROTEX oraz korzysta lub zamierzająca korzystać z co najmniej jednej Usługi elektronicznej;
4. Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy sprzedaży między Klientem a F.H.U. BIUROTEX;
5. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a F.H.U. BIUROTEX za pośrednictwem Sklepu;
6. Usługa elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez F.H.U. BIUROTEX na rzecz Klienta za pośrednictwem Sklepu;

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH
Janusz Kmiecik prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą F.H.U. BIUROTEX, ul. Rynek Górny 5, 32-020 Wieliczka, woj. małopolskie, NIP: 683-000-42-20, REGON: 351502920. jest administratorem w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: Rozporządzenie).

CEL I ZAKRES GROMADZENIA DANYCH
W czasie obecności użytkownika lub Klienta w Sklepie, w szczególności podczas korzystania z Usług elektronicznych lub dokonywania zakupu Produktu udostępnionego przez F.H.U. BIUROTEX w Sklepie albo korzystania z tych Usług elektronicznych, może zostać poproszony o podanie (udostępnienie) swoich danych osobowych. Zakres powierzenia swoich danych występuje w podziale na dane obowiązkowe i nieobowiązkowe, każdorazowo wyszczególnione w przystosowanym formularzu do wprowadzenia tych danych, stosownie do potrzeb danego Produktu lub Usługi elektronicznej, z której użytkownik lub Klient zamierza skorzystać. Podanie danych jest zawsze dobrowolne, lecz czasami niezbędne dla prawidłowego zrealizowania zamówienia lub Usługi elektronicznej.
Przetwarzanie danych odbywa się wyłącznie w celu, w jakim zostały udostępnione F.H.U. BIUROTEX. Przetwarzanie danych w celach marketingowych odbywa się wyłącznie po uzyskaniu odrębnej zgody przez użytkownika lub Klienta Sklepu. Przetwarzanie danych w celach przesyłania informacji handlowej odbywa się wyłącznie po uzyskaniu odrębnej zgody przez użytkownika lub Klienta Sklepu.
Celem Polityki Prywatności i Bezpieczeństwa jest określenie działań podejmowanych przez F.H.U. BIUROTEX w zakresie ochrony danych osobowych przetwarzanych, w tym zbieranych za pośrednictwem Sklepu, takich jak rejestracja, składanie zamówień, utrwalanie danych na serwerach oraz wszelkich innych tożsamych czynności związanych z przetwarzaniem danych przy korzystaniu ze Sklepu. Wszelkie działania F.H.U. BIUROTEX podlegają przepisom prawa polskiego oraz ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (Rozporządzenie). Polityka Prywatności i Bezpieczeństwa podlega przepisom prawa polskiego i ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (Rozporządzenie).